skip to Main Content

Rapport från: Anhörigriksdagen i Varberg 2019

Arvsfondsprojektet ställde ut på årets Anhörigriksdag i Varberg. Vi fick ta del av fantastiska föreläsningar och det var stort intresse kring vår utställningsmonter. Vi delade ut ett hundratal broschyrer och knöt kontakt med ett flertal anhörigstödjare ute i landet.

_____________________________________________________________________________

Socialminister Lena Hallengren inledningstalade och betonade att barnen är alls vårt ansvar, när hon talade på årets Anhörigriksdag, som anordnades av Anhörigas Riksförbund, i Varberg den 7-8 maj. Socialministern uttryckte även tydligt att hon vill verka för en nationell anhörigstrategi.

Denna gången med temat: “Barn och unga anhöriga.” Något som fortsättningsvis kommer vara ett fokusområde i Anhöriga Riksförbunds hela verksamhet.

Utgångspunkten för dagarna var det faktum att barn och unga anhöriga allt för länge varit en bortglömd grupp. Även de fakta som inledningsvis presenterades inom området visade med all tydlighet vikten av temat: “Barn och unga anhöriga.”

Var tionde ungdom ger dagligen omfattande vård och stöd till en närstående. 17 procent av alla barn i Sverige växer upp i en familj där en vuxen vårdas för ett missbruk eller psykisk ohälsa. Av dessa är det dubbelt så många som går ut skolan med ofullständiga betyg. Tre procent av alla 15-åringar stannar hemma minst en dag i veckan för att vårda en vuxen i hemmet. Barn och unga tvingas allt oftare in i ett ofrivilligt anhörigskap.

Moderator Lisa Syrén konstaterade inledningsvis att allt för många barn och unga inte blir sedda och växer upp i skuggsidan.

De löper större risk att drabbas av ohälsa senare i livet. Här kommer vi människorättskämpar in och kan göra något för barnen, konstaterade hon och gav ordet vidare till Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund.

Efter att ha hälsat de drygt 300 deltagarna från alla delar av landet välkommen till årets Anhörigriksdag, med förhoppningen om två kunskapsintensiva dagarna, med många tillfällen till erfarenhetsutbyten, inledde hon med att konstatera att barnen är allas vårt ansvar och att en positiv faktor i sammanhanget är att Barnkonventionen blir svensk lag nästa år.

–När man tänker på någon som vårdar en anhörig tänker man oftast på en äldre person, men det är långt ifrån hela bilden. Av 1,3 miljoner personer som stödjer och vårdar någon är de flesta i arbetsför ålder. För många kan det vara svårt att inse att vi också har många barn och unga om är anhöriga, att tre procent av alla 15-åringar stannar hemma en dag i veckan, 17 procent av alla barn i Sverige växer upp med föräldrar med psykisk ohälsa och missbruk, även många har syskon med svåra sjukdomar. Syskon blir allt för ofta åsidosatta och lever med skam och skuld. För de allra flesta påverkas hela livet av erfarenheterna av att vara anhörig, sa hon och fortsatte:

–Barn och unga får för lite stöd och uppmärksamhet. Får de hjälp är det snarare för att de råkar ha tur, att de möter vuxna som tar ansvar. I Hälso-och sjukvårdslagen finns inskrivet att det ska finnas stöd till barnen, betonade hon på och lyfte även fram hur nedskärningar inom LSS och assistansersättning påverkat familjer.

–Det är ett livspussel som inte är enkelt att få ihop. Beslutsfattarna måste lägga mer energi på att förbättra detta. Mycket återstår för att de här familjerna ska kunna leva ett vanligt liv. Hur har vi kunnat hamnat här 2019? Det är så mycket som brister – vår uppgift är att kräva och kämpa för förbättringar för den här gruppen. Allra, allra minst har vi råd att inte låta barn och unga få den hjälp och stöd de behöver, slog Ann-Marie Högberg fast och lämnade över scenen till Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nkas verksamhetschef Lennart Magnusson och Eliazbeth Hanson, professor, FoU-ledare och ordförande för den europeiska samarbetsorganisationen Eurocarers. De presenterade bland annat helt färska data från en undersökning, som genomförts tillsammans med bland annat Linnéuniversitetet, när det gäller hur anhörigsituationen ser ut i landet.

Fortsätt och läs hela artikeln på Nka:s hemsida https://www.anhoriga.se/publicerat/reportage/anhorigriksdagen-barnen-ar-allas-vart-ansvar/

Back To Top