skip to Main Content

Besök på Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Palliativt centrum arbetar för utveckling, utbildning, forskning och rådgivning inom palliativ vård och är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Projektet hade ett uppföljande möte med Professor Joakim Öhlén och Sjuksköterskan Linnéa Carling.

Vi kommer att samarbeta med Palliativt Centrum då vi under 2020 kommer att ta fram ett antal webbutbildningar/fördjupningsområden med fokus på omvårdnad. På mötet diskuterades också möjligheten att få hjälp av studenter i att göra fördjupningsarbete. De områden som de söker samarbetspartner till är: palliativt förhållningssätt, vård av döende, barn som närstående och närståendeperspektiv, sväljsvårigheter och PEG samt psykiatriska symtom kognitiva nedsättningar och beteendeförändringar.  Till dessa områden behöver litteraturstudier (ev. kompletterat med intervjuer med närstående – beroende på tema) göras för att få forskningsbaserad grund till utformning av webutbildningen, dvs sammanställning av aktuell forskning och förslag till hur kunskapsunderlaget kan användas i en webbutbildning (manus för bildtext och filmer). Målet är att ge verktyg som kan stödja vård- och omsorgspersonals lärande. Sedan tidigare finns en kunskapsbank.

  • Vi försöker få studenter (i första hand från Sjuksköterskeprogrammet, ev Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård) att genomföra examensarbete för att ta fram kunskapsunderlag till webutbildningen.

 

Back To Top