skip to Main Content

Hjälp & stöd

För den som har sjukdomen kan det vara både svårt och känsloladdat att ta emot hjälp och stöd. Både personlighet och tankeförmåga förändras under sjukdomsförloppet. För närstående och vårdpersonal är det därför en utmaning att motivera och hitta lösningar för bästa omvårdnad.

Personalhandledning och psykologiskt stöd till närstående är därför viktigt.

Både vårdpersonal och närstående behöver stöd och förståelse av vårdansvariga i kommunen. Det är viktigt att alla som är engagerade i vården av en person sätter sig in i vad sjukdomen verkligen innebär psykiskt och fysiskt. Det krävs engagemang och vilja att leva sig in i problematiken kring en diagnos som Huntingtons sjukdom. Teamarbete är helt avgörande för att kunna ge så god omvårdnad som möjligt.

Back To Top